Có 1 kết quả:

gōng wǎng

1/1

gōng wǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open net
(2) public website (as opposed to intranet)