Có 1 kết quả:

gōng ér wàng sī

1/1

gōng ér wàng sī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) for the common good and forgetting personal interests (idiom); to behave altruistically
(2) selfless