Có 1 kết quả:

gōng zhí rén yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) official employee
(2) government official