Có 1 kết quả:

gōng yíng

1/1

gōng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) public
(2) publicly (owned, financed, operated etc)
(3) run by the state