Có 1 kết quả:

gōng sù rén

1/1

gōng sù rén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) district attorney
(2) public prosecutor
(3) procurator