Có 1 kết quả:

gōng zhū yú shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to announce to the world (idiom)
(2) to make public
(3) to let everyone know