Có 1 kết quả:

gōng rèn

1/1

gōng rèn

giản thể

Từ điển phổ thông

công nhận, mọi người cùng đồng ý

Từ điển Trung-Anh

(1) publicly known (to be)
(2) accepted (as)