Có 1 kết quả:

gōng bàn

1/1

gōng bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

state-run