Có 2 kết quả:

liù

1/2

liù

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

sáu, 6

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số sáu.
2. (Danh) Tên nước thời nhà Chu.
3. (Danh) Họ “Lục”.

Từ điển Trung-Anh

(1) six
(2) 6

Từ ghép 139

bā bā liù 八八六bǎn bǎn liù shí sì 板板六十四Běn dǔ · shí liù shì 本笃十六世Běn dǔ · shí liù shì 本篤十六世dì liù gǎn 第六感dì liù gǎn jué 第六感覺dì liù gǎn jué 第六感觉Dǒu liù 斗六Dǒu liù shì 斗六市èr shí liù suì 二十六岁èr shí liù suì 二十六歲fú shēng liù jì 浮生六記fú shēng liù jì 浮生六记guò wǔ guān zhǎn liù jiàng 过五关斩六将guò wǔ guān zhǎn liù jiàng 過五關斬六將jiǔ shēng liù diào 九声六调jiǔ shēng liù diào 九聲六調Lǐ bài liù 礼拜六Lǐ bài liù 禮拜六liù biān xíng 六边形liù biān xíng 六邊形liù chén 六陈liù chén 六陳liù chù 六畜liù èr wǔ shì biàn 六二五事变liù èr wǔ shì biàn 六二五事變liù fāng 六方liù fāng huì tán 六方会谈liù fāng huì tán 六方會談liù fāng zuì mì duī jī 六方最密堆积liù fāng zuì mì duī jī 六方最密堆積liù fēn yí 六分仪liù fēn yí 六分儀liù fēn zhī yī 六分之一liù fú huà liú 六氟化硫liù fú huà yóu 六氟化鈾liù fú huà yóu 六氟化铀liù fǔ 六腑liù hé 六合liù hé bā fǎ 六合八法liù hé cǎi 六合彩liù huán lù 六环路liù huán lù 六環路liù jí shì guān 六級士官liù jí shì guān 六级士官liù jiā 六家liù jià 六价liù jià 六價liù jiǎo 六角liù jiǎo kuò hào 六角括号liù jiǎo kuò hào 六角括號liù jiǎo luó mào 六角螺帽liù jiǎo xīng 六角星liù jiǎo xíng 六角形liù kuài fù jī 六块腹肌liù kuài fù jī 六塊腹肌liù miàn tǐ 六面体liù miàn tǐ 六面體liù qīn 六亲liù qīn 六親liù qīn bù rèn 六亲不认liù qīn bù rèn 六親不認liù qīn wú kào 六亲无靠liù qīn wú kào 六親無靠liù shàn mén 六扇門liù shàn mén 六扇门liù shén 六神liù shén wú zhǔ 六神无主liù shén wú zhǔ 六神無主liù shí 六十liù shí nián dài 六十年代liù shí sì guà 六十四卦liù shí sì wèi yuán 六十四位元liù shū 六书liù shū 六書liù tàn táng 六碳糖liù xié 六邪liù yín 六淫liù yuè 六月liù yuè fèn 六月份liù zì zhēn yán 六字真言Mǎ liù jiǎ 馬六甲Mǎ liù jiǎ 马六甲Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá 馬六甲海峽Mǎ liù jiǎ Hǎi xiá 马六甲海峡Mù hǎn mò dé liù shì 穆罕默德六世nèi liù jiǎo bān shǒu 內六角扳手nèi liù jiǎo bān shǒu 内六角扳手nèi liù jiǎo yuán zhù tóu luó dīng 內六角圓柱頭螺釘nèi liù jiǎo yuán zhù tóu luó dīng 内六角圆柱头螺钉pà sī kǎ liù biān xíng 帕斯卡六边形pà sī kǎ liù biān xíng 帕斯卡六邊形rén wǔ rén liù 人五人六sān bǎi liù shí háng 三百六十行sān chá liù fàn 三茶六飯sān chá liù fàn 三茶六饭sān gū liù pó 三姑六婆sān qīn liù gù 三亲六故sān qīn liù gù 三親六故sān shí liù jì 三十六計sān shí liù jì 三十六计sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六計,走為上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng cè 三十六计,走为上策sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六計,走為上計sān shí liù jì , zǒu wéi shàng jì 三十六计,走为上计sān shí liù zì mǔ 三十六字母sān tóu liù bì 三头六臂sān tóu liù bì 三頭六臂Shān běn Wǔ shí liù 山本五十六shēn huái liù jiǎ 身怀六甲shēn huái liù jiǎ 身懷六甲shí liù 十六Shí liù guó 十六国Shí liù guó 十六國Shí liù guó Chūn qiū 十六国春秋Shí liù guó Chūn qiū 十六國春秋shí liù jìn zhì 十六进制shí liù jìn zhì 十六進制shí liù wán zhí 十六烷值shí liù wèi yuán 十六位元tǔ wèi liù 土卫六tǔ wèi liù 土衛六Wǔ hú Shí liù guó 五胡十六国Wǔ hú Shí liù guó 五胡十六國wǔ yán liù sè 五顏六色wǔ yán liù sè 五颜六色wǔ zàng liù fǔ 五脏六腑wǔ zàng liù fǔ 五臟六腑Xīng qī liù 星期六yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng 眼觀六路耳聽八方yǎn guān liù lù ěr tīng bā fāng 眼观六路耳听八方yāo wǔ hè liù 吆五喝六yī tuì liù èr wǔ 一退六二五Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 张三,李四,王五,赵六Zhāng sān , Lǐ sì , Wáng wǔ , Zhào liù 張三,李四,王五,趙六zhèng liù biān xíng 正六边形zhèng liù biān xíng 正六邊形Zhōu liù 周六Zhōu liù 週六

phồn & giản thể

Từ điển trích dẫn

1. (Danh) Số sáu.
2. (Danh) Tên nước thời nhà Chu.
3. (Danh) Họ “Lục”.

Từ điển Trần Văn Chánh

Tên huyện: 1. 六安 Lục An (ở tỉnh An Huy, Trung Quốc). 2. 六合 Lục Hợp (ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc). Xem 六 [liù].

Từ điển Trần Văn Chánh

Sáu: 四加二等于六 Bốn cộng với hai là sáu. Xem 六 [lù].

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số sáu ( 6 ).

Từ ghép 4