Có 1 kết quả:

Liù Rì Zhàn zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the Six-Day War of June 1967 between Israel and its Arab neighbors