Có 1 kết quả:

liù huán lù

1/1

liù huán lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Sixth ring road (Beijing), opened in 2008