Có 1 kết quả:

liù chù

1/1

liù chù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

six domestic animals, namely: pig, cow, sheep, horse, chicken and dog