Có 1 kết quả:

liù shén wú zhǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) out of one's wits (idiom)
(2) distracted
(3) stunned