Có 1 kết quả:

liù jiǎo xīng

1/1

liù jiǎo xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) six-pointed star
(2) hexagram
(3) star of David