Có 1 kết quả:

Liù guī xiāng ㄌㄧㄡˋ ㄍㄨㄟ ㄒㄧㄤ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Liugui or Liukuei township in Kaohsiung county 高雄縣|高雄县[Gao1 xiong2 xian4], southwest Taiwan