Có 2 kết quả:

Lán ㄌㄢˊlán ㄌㄢˊ
Âm Pinyin: Lán ㄌㄢˊ, lán ㄌㄢˊ
Tổng nét: 5
Bộ: bā 八 (+3 nét)
Lục thư: tượng hình & hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 丶ノ一一一
Thương Hiệt: TMM (廿一一)
Unicode: U+5170
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất cao
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất cao

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: lan
Âm Nôm: lan
Âm Quảng Đông: laan4

Tự hình 2

Dị thể 1

Chữ gần giống 2

1/2

lán ㄌㄢˊ

giản thể

Từ điển phổ thông

hoa lan

Từ điển trích dẫn

1. Giản thể của chữ 蘭.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Cỏ lan (có hoa rất thơm);
② (cũ) Mộc lan;
③ [Lán] (Họ) Lan.

Từ điển Trần Văn Chánh

Như 蘭

Từ điển Trung-Anh

(1) orchid (蘭花|兰花 Cymbidium goeringii)
(2) fragrant thoroughwort (蘭草|兰草 Eupatorium fortunei)
(3) lily magnolia (木蘭|木兰)

Từ ghép 271

Ā lán 阿兰ā lán rě 阿兰若Ā lán wén 阿兰文Ā sī lán 阿斯兰Ā tè lán dì sī 阿特兰蒂斯ài ěr lán 爱尔兰Àì ěr lán Gòng hé guó 爱尔兰共和国Àì ěr lán Gòng hé jūn 爱尔兰共和军Àì ěr lán Hǎi 爱尔兰海Àì ěr lán rén 爱尔兰人Àì ěr lán yǔ 爱尔兰语Àò kè lán 奥克兰Àò lán duō 奥兰多Àò lán Qún dǎo 奥兰群岛Bā gé lán 巴格兰Bā gé lán shěng 巴格兰省Bā yī lán Dà xué 巴伊兰大学bái lán dì 白兰地bái lán guā 白兰瓜Běi Àì ěr lán 北爱尔兰Běi Hé lán 北荷兰Běn jié míng · Fù lán kè lín 本杰明富兰克林Bō lán 波兰Bō lán sī jī 波兰斯基Bō lán yǔ 波兰语Bō tè lán shì 波特兰市Bó lán dēng bǎo 勃兰登堡Bó tè lán 伯特兰Bó tè lán dé 伯特兰德Bù lán nī · Sī pí ěr sī 布兰妮斯皮尔斯Bù lán sēn 布兰森cǎi lán zèng sháo 采兰赠芍Dá lán sà lā 达兰萨拉dǎ lán 打兰dà gēn lán 大根兰Dé hēi lán 德黑兰diào lán 吊兰dié lán 蝶兰Dōng lán 东兰Dōng lán xiàn 东兰县Dōng mì dé lán 东密德兰Dōng Tū jué sī tǎn Yī sī lán Yùn dòng 东突厥斯坦伊斯兰运动Dū lán 都兰Dū lán xiàn 都兰县fǎ lán 法兰Fǎ lán dé sī 法兰德斯Fǎ lán kè 法兰克Fǎ lán kè fú 法兰克福Fǎ lán kè fú Chē zhǎn 法兰克福车展Fǎ lán kè fú Huì bào 法兰克福汇报Fǎ lán kè fú Xué pài 法兰克福学派Fǎ lán kè fú Zhèng quàn jiāo yì suǒ 法兰克福证券交易所Fǎ lán kè lín 法兰克林fǎ lán róng 法兰绒Fǎ lán sī 法兰斯Fǎ lán xī 法兰西Fǎ lán xī sī 法兰西斯Fǎ lán xī sī · Fěi dí nán 法兰西斯斐迪南Fǎ lán xī sī · Péi gēn 法兰西斯培根Fǎ lán xī Tǐ yù chǎng 法兰西体育场fēn lán 芬兰Fēn lán yǔ 芬兰语Féng Yǒu lán 冯友兰fèng yǎn lán 凤眼兰Fó lán dé 佛兰德Fó lán máng yǔ 佛兰芒语Fú kè lán Qún dǎo 福克兰群岛Fú lái fú lán 弗莱福兰Fú lán kè 弗兰克Fú lán xī sī 弗兰西斯Fú lán xī sī · Péi gēn 弗兰西斯培根Fú lán zī 弗兰兹Fú lǎng suǒ wǎ · Huò lán dé 弗朗索瓦霍兰德fú lǐ sī lán 弗里斯兰fǔ shēng lán 腐生兰Fù lán kè lín 富兰克林Gá mǎ lán 噶玛兰Gá mǎ lán zú 噶玛兰族gài lán 芥兰Gāo lán 皋兰Gāo lán xiàn 皋兰县Gē lán Gāo dì 戈兰高地gé lán cài 格兰菜Gé lán fēn duō 格兰芬多Gé lán shì 革兰氏Gé lán shì rǎn sè fǎ 革兰氏染色法gé lán shì yīn xìng 格兰氏阴性Gé lán shì yīn xìng 革兰氏阴性Gé lán tè 格兰特gé lán yáng 革兰阳gé lán yáng xìng 革兰阳性Gé líng lán 格陵兰Gé líng lán dǎo 格陵兰岛Gě lán sù shǐ kè 葛兰素史克Gǔ lán jīng 古兰经guà lán 挂兰Guó jì Mǐ lán 国际米兰Guó jì Mǐ lán Duì 国际米兰队Guó jì Mǐ lán Zú qiú Jù lè bù 国际米兰足球俱乐部hǎi ěr dé lán 海尔德兰Hé lán 荷兰Hé lán 菏兰hé lán dòu 荷兰豆Hé lán dùn 荷兰盾Hé lán Huáng jiā Háng kōng 荷兰皇家航空hé lán qín 荷兰芹Hé lán shí zhú 荷兰石竹Hé lán shì pāi mài 荷兰式拍卖Hé lán wáng guó 荷兰王国Hé lán yǔ 荷兰语Hé lán zhū 荷兰猪Hè lán 贺兰Hè lán Shān 贺兰山Hè lán Shān hóng wěi qú 贺兰山红尾鸲Hè lán Shān mài 贺兰山脉Hè lán Shān yán liù 贺兰山岩鹨Hè lán xiàn 贺兰县Hū lán 呼兰Hū lán qū 呼兰区Huā Mù lán 花木兰Jí lán dān 吉兰丹Jí lán dān Hé 吉兰丹河Jí lán dān zhōu 吉兰丹州jiè lán niú ròu 芥兰牛肉jīn lán 金兰jīn lán pǔ 金兰谱jīn lán zhī jiāo 金兰之交jūn zǐ lán 君子兰Kǎ sà bù lán kǎ 卡萨布兰卡Kǎi dá gé lán 凯达格兰Kǎi dá gé lán zú 凯达格兰族Kē lì ào lán nà sī 科利奥兰纳斯Kě lán jīng 可兰经Kè lì fū lán 克利夫兰Kūn shì lán 昆士兰Kūn shì lán zhōu 昆士兰州Lā fǎ lán 拉法兰Lā pǔ lán 拉普兰lán ài tóng fén 兰艾同焚lán cuī yù zhé 兰摧玉折lán guī 兰闺lán huā 兰花lán huā zhǐ 兰花指lán jiāo 兰交lán kē 兰科lán mǔ 兰姆lán mǔ dá 兰姆达lán mǔ dǎ 兰姆打lán mǔ jiǔ 兰姆酒lán pǔ 兰谱lán rě 兰若lán shè 兰麝lán shì 兰室lán xué 兰学lán yán 兰言lán yīn xù guǒ 兰因絮果lán yù 兰玉lán zhāng 兰章lán zhōu 兰舟Lè huá Méi lán 乐华梅兰lǐ ào gé lán dé 里奥格兰德líng lán 铃兰liú lán xiāng 留兰香lóng shé lán 龙舌兰Lóu lán 楼兰Luó lán 罗兰Mǎ lán 马兰mǎ lán huā 马兰花Mǎ lán jī dì 马兰基地Mǎ lǐ lán 马里兰Mǎ lǐ lán zhōu 马里兰州Mài kè mǐ lán 麦克米兰Měi lán 美兰Měi lán qū 美兰区Mǐ kāi lán jī luó 米开兰基罗Mǐ lán 米兰Mián lán 棉兰Mián lán lǎo Dǎo 棉兰老岛mò jiǎo lán 墨角兰Mù lán 木兰mù lán gāng 木兰纲mù lán huā 木兰花mù lán kē 木兰科mù lán shǔ 木兰属Mù lán xiàn 木兰县Nà lán Xìng dé 纳兰性德Nán Hé lán 南荷兰Ní dé lán 尼德兰Niǔ fēn lán 纽芬兰Niǔ fēn lán yǔ lā bù lā duō 纽芬兰与拉布拉多niǔ xī lán 纽西兰Pà lán kǎ 帕兰卡pèi lán 佩兰Pǔ lán 普兰Pǔ lán diàn 普兰店Pǔ lán diàn shì 普兰店市Pǔ lán xiàn 普兰县Sà lán sī kè 萨兰斯克Sà mǎ lán qí 萨马兰奇sān sè zǐ luó lán 三色紫罗兰Sēn měi lán 森美兰Shǐ wǎ jì lán 史瓦济兰Shū lán 舒兰Shū lán shì 舒兰市Shū Mèng lán 舒梦兰shuāng ruǐ lán 双蕊兰Sī lǐ lán kǎ 斯里兰卡Sī wēi shì lán 斯威士兰Sū gé lán 苏格兰sū gé lán chǎng 苏格兰场sū gé lán mào 苏格兰帽Sū gé lán Nǚ wáng Mǎ lì 苏格兰女王玛丽Sū gé lán Zhé ěr māo 苏格兰折耳猫Tāng mǔ · Kè lán xī 汤姆克兰西wán lán 芄兰Wàn dài lán 万代兰Wén lái Dá lǔ sà lán guó 文莱达鲁萨兰国Wū kè lán 乌克兰Wū kè lán rén 乌克兰人Wū lán 乌兰Wū lán bā tuō 乌兰巴托Wū lán chá bù 乌兰察布Wū lán chá bù shì 乌兰察布市Wū lán fū 乌兰夫Wū lán hào tè 乌兰浩特Wū lán hào tè shì 乌兰浩特市Wū lán xiàn 乌兰县Xī lán 锡兰xī lán huā 西兰花Xī mǐ dé lán zī 西米德兰兹Xī mǐ dé lán zī jùn 西米德兰兹郡xiāng cǎo lán 香草兰xiāng zǐ lán 香子兰xiè zhuǎ lán 蟹爪兰Xīn xī lán 新西兰Xīn Yīng gé lán 新英格兰Xuě fó lán 雪佛兰Xuě lán é 雪兰莪Yà lán 亚兰yà tè lán dà 亚特兰大Yī lán 依兰Yī lán xiàn 依兰县Yī sī lán 伊斯兰Yī sī lán bǎo 伊斯兰堡Yī sī lán guó 伊斯兰国Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī 伊斯兰会议组织Yī sī lán jiào 伊斯兰教Yī sī lán mǎ bā dé 伊斯兰马巴德Yī sī lán Shèng zhàn Zǔ zhī 伊斯兰圣战组织Yí lán 宜兰Yí lán shì 宜兰市Yí lán xiàn 宜兰县yì jié jīn lán 义结金兰Yīng gé lán 英格兰Yīng gé lán Yín háng 英格兰银行Yú lán pén huì 盂兰盆会Yù lán 玉兰yù lán huā 玉兰花zé lán 泽兰Zhā lán tún 扎兰屯Zhā lán tún shì 扎兰屯市Zhèng lán qí 正兰旗zhī lán 芝兰zhī lán yù shù 芝兰玉树zhī lán zhī shì 芝兰之室Zhí luò Bù lán yǎ 直落布兰雅Zhōng guó Yī sī lán jiào Xié huì 中国伊斯兰教协会Zhuó lán 卓兰Zhuó lán zhèn 卓兰镇zǐ luó lán 紫罗兰zǐ luó lán sè 紫罗兰色