Có 1 kết quả:

lán mǔ jiǔ ㄌㄢˊ ㄇㄨˇ ㄐㄧㄡˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

rum (beverage) (loanword)