Có 1 kết quả:

lán shì ㄌㄢˊ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a lady's room (honorific)