Có 1 kết quả:

lán zhōu

1/1

lán zhōu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. boat made of lily magnolia wood
(2) poetic term for boat