Có 1 kết quả:

lán yán ㄌㄢˊ ㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

intimate conversation