Có 1 kết quả:

lán yán

1/1

lán yán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

intimate conversation