Có 1 kết quả:

gòng jià jiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

covalent bond (chemistry)