Có 1 kết quả:

gòng tóng nǔ lì

1/1

gòng tóng nǔ lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to work together
(2) to collaborate