Có 1 kết quả:

gòng tóng zhá dào jiè miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Common Gateway Interface
(2) CGI