Có 1 kết quả:

gòng hé zhèng tǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

republican system of government