Có 1 kết quả:

gòng chǔ

1/1

gòng chǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to coexist
(2) to get along (with others)