Có 2 kết quả:

gòng cúngòng zún

1/2

gòng cún

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to coexist

gòng zún

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

chung sống, cùng tồn tại