Có 1 kết quả:

gòng cún xìng

1/1

gòng cún xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) compatibility
(2) the possibility of mutual coexistence