Có 1 kết quả:

gòng zhèn

1/1

gòng zhèn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

resonance (physics)