Có 1 kết quả:

gòng yè ㄍㄨㄥˋ ㄜˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) collective karma (Buddhism)
(2) consequences that all must suffer