Có 1 kết quả:

gòng shēng

1/1

gòng shēng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

symbiosis

Một số bài thơ có sử dụng