Có 1 kết quả:

gòng chǎn

1/1

gòng chǎn

phồn thể

Từ điển phổ thông

cộng sản