Có 1 kết quả:

gòng yòng

1/1

gòng yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commons
(2) public use