Có 1 kết quả:

gòng jì

1/1

gòng jì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sum up to
(2) to total