Có 1 kết quả:

gòng móu ㄍㄨㄥˋ ㄇㄡˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to scheme together
(2) to conspire
(3) joint plan
(4) conspiracy