Có 1 kết quả:

gòng jì ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to sum up to
(2) to total