Có 1 kết quả:

gòng shí

1/1

gòng shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) common understanding
(2) consensus