Có 1 kết quả:

gòng yíng

1/1

gòng yíng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mutually profitable
(2) win-win