Có 1 kết quả:

gòng è fù shù ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ ㄕㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

complex conjugate number (math.)