Có 1 kết quả:

gòng è fù shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

complex conjugate number (math.)