Có 1 kết quả:

gòng tōng

1/1

gòng tōng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) in common
(2) universal

Một số bài thơ có sử dụng