Có 1 kết quả:

gòng tōng ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) in common
(2) universal

Một số bài thơ có sử dụng