Có 1 kết quả:

gòng tōng xìng

1/1

gòng tōng xìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) commonality
(2) universality