Có 1 kết quả:

gòng míng

1/1

gòng míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) resonance (physics)
(2) sympathetic response to sth