Có 1 kết quả:

Gòng dǎng

1/1

Gòng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Communist Party
(2) abbr. for 共產黨|共产党[Gong4 chan3 dang3]