Có 1 kết quả:

guān shuì

1/1

guān shuì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) customs duty
(2) tariff