Có 1 kết quả:

guān mén dà jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

to close down a business for good and put the best face on it (idiom)