Có 1 kết quả:

guān mén zhuō zéi

1/1

Từ điển Trung-Anh

to catch a thief by closing his escape route (idiom)