Có 1 kết quả:

bīng yuán

1/1

bīng yuán

giản thể

Từ điển phổ thông

binh sĩ, lính

Từ điển Trung-Anh

(1) soldiers
(2) troops