Có 1 kết quả:

bīng bài rú shān dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

troops in defeat like a landslide (idiom); a beaten army in total collapse