Có 1 kết quả:

bīng duì

1/1

bīng duì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

troops