Có 1 kết quả:

qí sān

1/1

qí sān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) thirdly
(2) the third